KATSUDON の変更点

Top > KATSUDON
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • KATSUDON へ行く。

*KATSUDON (Pork cutlet and egg rice) カツ丼 [#v2a9b0c4]
~
#youtube(H8aQoZmZW7U)
~
[[0:00 - Make KATSUDON. カツ丼を作る >https://www.youtube.com/watch?v=H8aQoZmZW7U&t=0s]]
[[3:52 - Eat KATSUDON. カツ丼を食べる >https://www.youtube.com/watch?v=H8aQoZmZW7U&t=232s]]
~
→ [[How to get an onion. タマネギの入手方法>https://www.youtube.com/watch?v=OjpvgeCEir0]]
→ [[How to make soy sauce. 醤油の作り方>https://www.youtube.com/watch?v=PHXkbkDMz0g]]
→ [[How to make DASHI_powder. 粉末だしの作り方>https://www.youtube.com/watch?v=aP2KJNblua8]]